Haber Detayı
17 Ekim 2018 - Çarşamba 11:25
 
ÇOCUK OYUN GRUBU VE AÇIK HAVA SPOR ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR
ISPARTA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


ÇOCUK OYUN GRUBU VE AÇIK HAVA SPOR
ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR
ISPARTA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOCUK OYUN GRUBU VE AÇIK HAVA SPOR ALETLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2018/516284
1-İdarenin
a) Adresi :KUTLUBEY MAH MIMAR SINAN CAD. 1 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası :2462116000 - 2462120869
c) Elektronik Posta Adresi :info@isparta.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
 internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :71 kalem çocuk oyun grubu ve açık hava spor aletleri 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Isparta Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiye sahası ve Belediye Sınırları içerisinde idarenin belirteceği yerlere teslimat yapılacaktır.
c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını takip eden takvim günü işe başlanacak ve alım işi 30 (otuz) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI
b) Tarihi ve saati :14.11.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
d) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekliler , yetkili satıcı veya imalatçılığı tevsik etmek için yukarıdaki belgelerden herhangi birisini sunmalıdır
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İmalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl boyunca geçerli olan garanti belgesi
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
Oyun Grupları İçin İstenen Belgeler;
1-TS EN 1176-1 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) 
2-TS EN 1176-2 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
3-TS EN 1176-3 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3: Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
4-TS EN 1176-6 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)
5-TS EN 1176-5 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 5: Atlıkarıncalar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metodları (İhale dosyasında modeli sunulan tse evrağındaki modeller arasında olması gereklidir.)
6-TS EN 1176-11 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 11: Havada asılı ağlar için ilave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri)  (istenen ipli tırmanma modeli sunulan TSE evrakındaki modeller arasında olması gereklidir.)
7-TS EN 16630 Açık Hava Egzersiz Aletleri  ( Güvenlik gereklilikleri ve test metotları)
8-TS EN 1177 Çarpma Etkisini Azaltan Zemin Düzenlemeleri/Kritik Düşme Yüksekliğinin Belirlenmesi standardıyla ilgili kalite evrağı
9-TS 7941 Oturma Bankları 
10-TS 12427 Hizmet Yeterlilik Belgesi
Yukarıda istenilen belgelerin aslı yada noter onaylı suretleri teklifleri ekinde sunulacaktır.
* Teklifte yer alan Oyun grubu ve elemanlarının teknik şartnameye uyumlu olduğunu gösterir çizimlerini ve 3 boyutlu görsellerini ihale dosyası içerisinde idareye sunacaktır.( Bu çiizimlere ait CD de ihale dosyası ekindesunulacaktır.)
* Ürünlerin montaj işlemleri tamamlandıktan sonra TSE tarafından görevlendirilmiş uzman kontrolünde standart uygunluk kontrolü yapılacaktır.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhaleye katılacak olan firmalar ihale gününden en az 1(bir) gün öncesine kadar *Fitness Aleti seti içerisinde yer alan Arka Kol Çalıştırma ve Göğüs İtme Aletleri ve *Hava bisikleti kabininden  birer adet teknik şartnameye uygun numuneleri Park ve Bahçeler müdürlüğünün göstereceği alanlara kuracaklardır. Numuneler tutanakla teslim alınıp istekliye verilecek ve tutanak ihale teklif dosyası içerisinde sunulacaktır. Numunesi onaylanmayan veya numuneleri getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İhale Kapsamında İstenen Numuneler:
1-Fitness Aleti seti içerisinde yer alan Arka Kol Çalıştırma ve Göğüs İtme Aletleri  1 ‘er adet
2-Hava bisikleti kabini 1 adet
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel sektörde yapılan her türlü Çocuk Oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri Alım İşi Benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ISPARTA BELEDİYESİ İHALE BİRİMİadresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür.   Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 110 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 120 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C.Ziraat Bankası Isparta Mer. Şubesi Isparta Bel. TR 54 0001 0001 3236 3135 7950 05 nolu hesabın yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA BELEDİYESİ GELEN EVRAK BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Vİ.NO: 1010 17/10/2018
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: ÇOCUK, OYUN, GRUBU, VE, AÇIK, HAVA, SPOR, ALETLERİ, SATIN, ALINACAKTIR,
Haber Videosu
Yorumlar
Öne Çıkanlar
Ulusal Gazeteler
Arşiv
istanbul escort şişli escort