Haber Detayı
17 Şubat 2020 - Pazartesi 14:35
 
LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA 
HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
2020 Yılı Sonuç Karşılığı Klinik Laboratuvar hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/68160
1-İdarenin
a) Adresi :DOĞU YERLEŞKESİ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası :2462112835 - 2462112823
c) Elektronik Posta Adresi :hastanesatinalma@sdu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Klinik Biyokimya ve Mikrobiyoloji Test Sonuçları Karşılığı La boratuvar Hizmeti - 850.000 Puan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulu- nan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Has- tanesi
c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 300(üçyüz) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi SDÜ Doğu Yerleş- kesi Çünür/ISPARTA
b) Tarihi ve saati :09.03.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
Hizmet alınan biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ve ISO 15189 Tıbbi Laboratuvar akreditasyonuna sahip olmalıdır. -Hizmet alınan laboratuvar en az bir dış kalite kontrol programına üye olmalıdır. Dış kalite kontrol programını kabul edilebilir hata payı ile uygulamalı, hizmet alımı kapsamında şartnamede bulunan testlerin en az % 90'ını kendi bünyesinde yapabiliyor olmalı ve bu testleri yapabilmek için gerekli donanıma sahip olmalıdır. Yüklenici, yurtdışında çalışılacak testler için de gönderdiği laboratuvarın dış kalite kontrol programına katıldığına dair belge sunacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektör yataklı tedavi kurumlarında yapılan laboratuar hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Vi.No: 131   17-02-2020
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: LABORATUVAR, HİZMETİ, ALINACAKTIR, SAĞLIK, ARAŞTIRMA, VE, UYGULAMA, ,
Haber Videosu
Yorumlar
Öne Çıkanlar
Ulusal Gazeteler
Arşiv
istanbul escort şişli escort