Haber Detayı
14 Mayıs 2020 - Perşembe 15:33
 
TIBBİ GAZ
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


TIBBİ GAZ
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
 
Tıbbi Gaz mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/241284
1-İdarenin
a) Adı : ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Sanayi Mah. 142Cad. No:72/B 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 2462119653 - 2462119604
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Tıbbi Gaz
b) Niteliği, türü ve miktarı : 7 Kısım Tıbbi Gaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ: ŞEHİR HASTANESİ ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HAST. EĞİRDİR K.E.H.T.R. HASTANESİ YALVAÇ DEVLET HASTANESİ ŞARKİKARAAĞAÇ DR.SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HAST. KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ YENİŞAR BADEMLİ SAĞLIK MERKEZİ ATABEY SAĞLIK MERKEZİ AKSU SAĞLIK MERKEZİ GÖNEN SAĞLIK MERKEZİ 112 ASH İSTASYONLARI (Merkez-İlçe)
ç) Süresi/teslim tarihi : Sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda verilen yazılı siparişler yüklenici tarafında 3 iş günü içerisinde işin yapılacağı yere teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : 01.07.2020
 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.06.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliler Sağlık Bakanlığı Medikal Gaz Üretimi / Dolum tesisleri depolama ve satış yerleri, Medikal Gaz Satış Yeri Genelgesi kapsamında durumuna göre ilgili Belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 
 
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
vino: 388
 
 
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: TIBBİ, GAZ,
Haber Videosu
Yorumlar
Öne Çıkanlar
Alıntı Yazarlar
Ulusal Gazeteler
Arşiv
istanbul escort şişli escort