Haber Detayı
17 Ekim 2019 - Perşembe 11:16
 
(TEİAŞ) 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA
154KV BARLA TM'DE BETON YOL, SÜS BETONU VE KAPI YAPILMASI İNŞAAT İŞLERİ İLE 154 KV AFYON 2 TM'DE KESİCİ TEMELİ YAPILMASI İNŞAAT İŞLERİ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


İHALE İLANI
154KV BARLA TM'DE BETON YOL, SÜS BETONU VE KAPI YAPILMASI İNŞAAT 
İŞLERİ İLE 154 KV AFYON 2 TM'DE KESİCİ TEMELİ YAPILMASI İNŞAAT İŞLERİ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(TEİAŞ) 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA
154kV Barla TM'de beton yol, süs betonu ve kapı yapılması inşaat işleri ile 154 kV Afyon 2 TM'de Kesici Temeli Yapılması inşaat işleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2019/512383
1-İdarenin
a) Adresi :SANAYI MAHALLESI 104. CAD. (KONYA YOLU ÜZERI 3. KM.) NO:87 32200 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası :2462241166 - 2462241401
c) Elektronik Posta Adresi :7grupmd@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :154 kV Barla TM'de beton yol, süs betonu ve kapı yapılması             inşaat işleri ile 154kV Afyon 2 TM'de Kesici Temeli Yapılması İnşaat işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Barla TM (Barla kasabası Eğirdir/ISPARTA) ve Afyon 2 TM (Organize Sanayi Bölgesi Merkez/AFYONKARAHİSAR)
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Sanayi Mah. Eğirdir yolu üzeri 3. km No:87 ISPARTA
b) Tarihi ve saati :31.10.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel           kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere      yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan           ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu   şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yeralan B-II ve B-III Grubu işler benzer iş olarak kabul          edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü Mezunlarının diplomaları benzer işlere denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri          zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü- Evrak Kayıt Servisi adresine elden    teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici             teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
VİNO:877 17.10.2019
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: (TEİAŞ), 7., BÖLGE, MÜDÜRLÜĞÜ, ISPARTA,
Haber Videosu
Yorumlar
Öne Çıkanlar
Ulusal Gazeteler
Arşiv
istanbul escort şişli escort