Haber Detayı
04 Eylül 2019 - Çarşamba 16:26
 
YAŞ SEBZE MEYVE ALIMI
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


YAŞ SEBZE MEYVE ALIMI
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN :2019/416657
1-İdarenin
a) Adı :SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİ- REL ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi :S.D.Ü.SAGLIK, KÜL.VE SPOR DA.BSK'LIGI DOGU YERLEŞKESI 32260 - ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası :2462114802 - 2462114822
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :38 KALEM YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :SDÜ. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Merkez Mutfağı Doğu Yerleşkesi/ISPARTA
ç) Süresi/teslim tarihi :Ürünler siparişe müteakip pey der pey 30.06.2020 tari- hine kadar SDÜ. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan lığı Merkez Mutfağına teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :26.09.2019 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :SDÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Vİ.NO: 737                            05-09-2019
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: YAŞ, SEBZE, MEYVE, ALIMI,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Arşiv
istanbul escort şişli escort